TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Nagy'ego SCJ wybitnego teologa, człowieka wielkiego serca i przyjaciela bł. Jana Pawła II.

"Ta przyjaźń - jak wspomina Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski - sięga jeszcze czasów krakowskich i lubelskich i przetrwała aż do śmierci sługi Bożego. Ksiądz profesor Nagy wspierał Ojca Świętego swoim doświadczeniem naukowym i kapłańskim, swoją myślą, zawsze świeżą, przewidującą, wybiegającą w przyszłość".

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski wraz z całą Archidiecezją Krakowską składa wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim Zmarłego i Kapłanom Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Requiescat in pace!
Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Nagy SCJ - kapłan Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawia II w Lublinie, wykładowca teologii fundamentalnej i ekumenicznej. Urodził się 30 września 1921 r. w Bieruniu Starym w religijnej rodzinie czynnie zaangażowanej na rzecz przynależności Śląska do Macierzy.

Po wstąpieniu do Zgromadzenia (1937) i złożeniu ślubów wieczystych (1941) przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Rosponda (1945). Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując magisterium (1948), a następnie przeszedł stopnie kariery akademickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: 1952 - doktorat, 1968 - habilitacja, 1979 - profesor nadzwyczajny, 1985 - profesor zwyczajny. Rektor Małego Seminarium Księży Sercanów w Krakowie Płaszowie (1947-1950), rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Sercanów w Tarnowie (1952-1958). Od roku 1958 prowadzi wykłady na KUL, mianowany w 1970 roku kierownikiem nowo utworzonej Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej. Prodziekan Wydziału Teologii KUL (1972-1974). Kierownik Katedry Eklezjologii Fundamentalnej (1972-1991). Członek Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej powołanej przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską. Wieloletni przewodniczący Sekcji Profesorów Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki. Dwukrotnie uczestniczył w charakterze eksperta w Synodach Biskupów (1985 i 1991). Z nominacji Jana Pawła II członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej przez dwie kadencje (1986-1996). Redaktor działu ekumenicznego Encyklopedii Katolickiej i członek kolegium redakcyjnego Roczników Teologicznych. Od roku 1973 pracownik naukowo-dydaktyczny Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Promotor licznych prac doktorskich i magisterskich, uczestnik wielu przewodów habilitacyjnych i profesorskich. Przyjaciel młodzieży akademickiej. Ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista. Dnia 28 stycznia 2003 roku otrzymał medal Pontificia Facultas Theologica z okazji trzechsetlecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Ojciec Święty Jan Paweł II w niedzielę 28 września 2003 r. mianował ks. prof. Stanisława Nagy'ego kardynałem.

W dniu 13 października 2003 r. Ks. prof. Stanisław Nagy - kardynał nominat - przyjął w Katedrze na Wawelu święcenia biskupie.
Ksiądz kardynał nominat decyzją Ojca Świętego otrzymał także tytuł arcybiskupa. Dewizą nowego kardynała oraz Mottem herbu arcybiskupiego i kardynalskiego będą słowa: "In Te Cor Iesu speravi" - „W Tobie, Serce Jezusa, swą ufność złożyłem". W jego kardynalskim herbie znajdą się symbole: Serca Jezusa, Biblia, kotwica - symbol nadziei i wiary oraz monogram słów Ave Maria.
Kapelusz kardynalski otrzymał on na uroczystym konsystorzu w dniu 21 października br. w Watykanie.

W dniu 29 XII odbyła się w rodzinnej parafii Księdza Kardynała niecodzienna uroczystość Prymicji Kardynalskich. Podczas uroczystej Mszy świętej w kościele św. Bartłomieja wspólnie z Ks. Kardynałem dziękowaliśmy Bogu za to szczególne wyróżnienie. Razem z Kardynałem Eucharystię celebrowali biskupi katowiccy i księża dekanatu Bieruń. Uroczystość zgromadziła licznych parafian z Bierunia i okolicznych miejscowości. Po Mszy św. władze miasta uhonorowaly Ks. Kardynała honorowym obywatelstwem Bierunia.

Źródło: diecezja.pl