TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Dzisiaj na wszystkich kontynentach organizowane są kongresy Miłosierdzia Bożego: diecezjalne, narodowe czy międzynarodowe. Orędzie Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie, a św. Jan Paweł II dał Kościołowi na trzecie tysiąclecie, szeroko rozeszło się po świecie i angażuje miliony ludzi. Zafascynowani tajemnicą miłosiernej miłości Boga, pragną oni na różne sposoby nieść to orędzie współczesnemu światu, dzielić się swoim doświadczeniem i apostolstwem. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od wielu lat organizowane są dla nich międzynarodowe spotkania.

 

Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdziaw łagiewnickim Sanktuarium odbył się w 1996 roku, w 65. rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego (22-23 lutego). Zorganizowany przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pod patronatem ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego, zgromadził apostołów Bożego Miłosierdzia z Polski i 16 krajów świata, m.in.: z USA, Kanady, Filipin, Australii, Kazachstanu, Francji, Włoch, Anglii, Irlandii, RFN, Szkocji, Ukrainy, Czech i Słowacji. W referatach wygłoszonych przez abp. St. Nowaka, bp. K. Romaniuka, bp. St. Smoleńskiego, bp. J. Szkodonia oraz wykładowców różnych dyscyplin teologicznych poruszano kwestie związane z Apostolskim Ruchem Bożego Miłosierdzia w wymiarze duchowości, apostolstwa i duszpasterstwa w oparciu nie tylko o pisma Apostołki Bożego Miłosierdzia, ale także o Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz encyklikę Jana Pawła II „Dives in misericordia”. Na zakończenie tego pierwszego międzynarodowego spotkania apostołów Bożego Miłosierdzia kard. Franciszek Macharski powiedział m.in.: Mówi się: apostolski ruch Bożego Miłosierdzia, nie skodyfikowane stowarzyszenie ze statutem ani zgromadzenie ze świętą regułą, ale ruch, bo to musi się rozlewać szeroko. Nikt nie może powiedzieć, że to jest tylko jedna jedyna forma apostolstwa Miłosierdzia, a reszta musi się najwyżej do niej afiliować, przyłączyć. Chyba nikt się nie dziwi, że w tym miejscu, gdzie jest łagiewnickie Sanktuarium, trzeba, żeby ci, którzy tu przychodzą, mieli możliwość spotkać się i być razem, pomagać sobie nawzajem wtedy, kiedy w świecie starają się być apostołami Miłosierdzia Bożego. Kilkanaście dni później, 6 marca, powołał do istnienia Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z siedzibą w Krakowie-Łagiewnikach, które jest jedną z wielu wspólnot tworzących Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia. Należą do niego bowiem nie tylko zgromadzenia zakonne, klauzurowe i czynne, męskie i żeńskie, instytuty świeckie, ale także różne stowarzyszenia, bractwa, apostolaty czy osoby indywidualnie podejmujące misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia o miłości miłosiernej Boga.

 

Nieść światu ogień Miłosierdzia

Pod takim hasłem w roku 2003 (7-9 października) odbył się II Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia organizowany przez stowarzyszenie „Faustinum” i Rektorat Sanktuarium pod patronatem metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego i przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Gracjany Szewc. Uczestniczyli w nim liderzy wspólnot i apostolatów, przedstawiciele sanktuariów Bożego Miłosierdzia, zgromadzeń zakonnych, instytutów świeckich z 33 krajów świata, ze wszystkich kontynentów. Z uczestnikami Kongresu w myślach i modlitwie łączył się Ojciec Święty Benedykt XVI, który w przesłanym telegramie życzył, aby ten czas modlitwy i refleksji w setną rocznicę urodzin Apostołki Bożego Miłosierdzia – św. Siostry Faustyny – przyniósł obfite owoce w sercach wszystkich i wzbudził w nich nowy zapał do szerzenia orędzia o miłosierdziu Boga oraz do dawania świadectwa przez konkretne dzieła miłości.

            Kongres – jak wszystkie w łagiewnickim Sanktuarium – miał charakter formacyjny. Tematy konferencji zostały tak pomyślane, aby ukazać zasadnicze wątki opartej na tajemnicy miłosierdzia Bożego szkoły duchowości św. Siostry Faustyny. Dotyczyły więc one nie tylko tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplacji w codzienności, ale także postawy zaufania Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich, a to wszystko w oparciu o teksty Pisma Świętego, Ojców Kościoła, papieża Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny. Sporo miejsca w programie zajmowały relacje i świadectwa apostołów Bożego Miłosierdzia z wielu krajów świata. Ukazały one niezwykle szeroką i barwną panoramę uobecniania miłosiernej miłości Boga we współczesnym świecie, w którym każde miejsce jest dobre do tego, by dzielić się orędziem Miłosierdzia: przystanek tramwajowy, sklep, scena baletowa, więzienie, szkoła, szpital…, słowem – wszystkie miejsca, w których żyje człowiek.

 

Szkoła miłosierdzia św. Faustyny i Jana Pawła II

W 2008 roku odbył się III Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia organizowany przez stowarzyszenie „Faustinum” i Rektorat łagiewnickiego Sanktuarium. Jego myślą przewodnią była szkoła miłosierdzia św. Faustyny i Jana Pawła II, ukazana na tle spojrzenia na miłosierdzie u pogan, w Starym i Nowym Testamencie, u Ojców Kościoła, a także w nowożytnych w prądach filozoficznych, które negowały postawy miłosierdzia. Święta Faustyna i św. Jan Paweł II wnoszą do historii Kościoła nowy model chrześcijańskiego miłosierdzia, który teologowie określają jako personalistyczny, gdyż w akcie miłosierdzia na pierwszym miejscu jest człowiek z jego niezbywalną godnością, a potem jego potrzeby. W tej szkole miłosierdzia – co warto podkreślić – chodzi o styl chrześcijańskiego życia, który przenika wszystkie wymiary życia człowieka w relacjach międzyludzkich, a swoje źródło, wzór i motyw ma w miłosierdziu samego Boga.

 

Miłosierdzie źródłem nadziei

W 2011 roku (1-5 października) odbył się II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego (pierwszy był w Rzymie w 2008 roku) pod hasłem: „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Przyjechali apostołowie Miłosierdzia Bożego z prawie 70 krajów świata. Pozdrowił ich przez łącza telebimowe Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie modlitwy Anioł Pański. W odpowiedzi uczestnicy Kongresu napisali list dziękczynny do Papieża z prośbą o rozpatrzenie przyznania św. Siostrze Faustynie tytułu „doktora Kościoła”. Program Kongresu wypełniały konferencje głoszone przez kardynałów i biskupów z różnych stron świata, świadectwa ludzi, którzy w sposób spektakularny doświadczyli Bożego miłosierdzia, i modlitwa. Był to czas radości i dziękczynienia Bogu za Jego miłosierdzie, czas inspiracji do podejmowania nowych sposobów uobecniania miłosiernej miłości Boga w świecie.

 

Jan Paweł II – apostoł Bożego Miłosierdzia

Idąc tym szlakiem metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz zaprosił do sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach apostołów Bożego Miłosierdzia na IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia, którego organizację powierzył powołanej przez siebie Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia. Ten Kongres odbył się w dniach 3-5 października 2014 roku pod hasłem: Jan Paweł II – Apostoł Bożego Miłosierdzia, który orędzie Miłosierdzia, przekazane przez św. Siostrę Faustynę, zaniósł na krańce świata

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Źródło: Orędzie Miłosierdzia 2014, nr 92, s. 4-5